Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de scherpzinnigheid erkennen, waarvan hier blijk gegeven wordt, maar ongetwijfeld de heftige manier, waarop de kinderdoop wordt aangevallen, bijv.: sdiser Tauff ist die Rot Hur und die grosz Mutter der hurerey und greuwelen« '), zeer overdreven en dwaas achten.

Van den reeds meermalen genoemden Hans BüNDERLlN verschenen in Straatsburg vier geschriften, twee in 1529, en in 1530 en 1531 telkens een. 2) De boeken van dezen volgeling van ÖENCK wekten niet alleen aanstoot bij de predikanten en de overheid, tnaar ook bij de Doopsgezinden, die de Zuricher beginselen huldigden. In 1531 verscheen van hun kant een geschrift, waarschijnlijk van PILGRAM MARBECK 3), hun toenmalig hoofd, waarin de denkbeelden van BüNDERLlN worden bestreden. De titel luidt: Ain klarcr vast nutzlicher untcrricht, wider ettlichc triick rcd(r) schleichcndt Geister so jetzt in verborgencr weisz ausgeen dadurch viel froimner herzen verirrt und verf iihrt werden, kiirzlich, getrewer warnung weisz herfürgebracht 1. betreffend das Apostelampt 2. das bisc hof ambt 3. die Ceremonien Christi 4- unterschudt der gottheyt und menschheit Christi 5. die sendung und wort eines newen propheten 6. gebet und gut zuerek Corneli.

Proverb. XXI. Es ist dem gerechten ain freud zu thun was recht is, aber ein forcht dem übelthdter. Nit ivas, sondes das. MDXXXI. BauM heeft blijkbaar nog een exemplaar van dit boekje gezien — hij schreef naast den titel: »s. 1. 4 bogen 8°,< — maar dit is helaas zoek geraakt. 4)

») B lil v'.

') Zie voor de titels en den inhoud dezer geschriften : Nicoladoni, Johannes Bünderlin, 1893, s- I20> 126, 132 ff.

8) Vergel. de aanteekening van BaUM bij den titel van BüNDERI-IN's boek uit 1531, Thts. Baum., III, p. 388.

*) üe directeur der Univ. biblioth. te Straatsburg deelde mij mede, dat zijne reeds vroeger ingestelde nasporingen naar dit geschrift zonder resultaat waren gebleven ; de stadsarchivaris vermoedt, dat het met vele andere stukken in 1870 verbrand is.

Sluiten