Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Aan zijn mcnschvvordingsleer en zijn chiliasme heeft HofMANN steeds onveranderd vastgehouden. Zijne andere denkbeelden evenwel ondergingen eene sterke wijziging, toen hij te Straatsburg met de Doopsgezinden in aanraking kwam Want tot hen wendde hij zich, nadat hij door de predikanten was afgestooten ; BUTZER had hem o. a. spottend den raad gegeven 0111 het prediken te staken en zich maar liever bij zijn handwerk te houden. ') Het ligt voor de hand, dat hij zich tot de Doopsgezinden aangetrokken gevoelde. Immers gelijkheid van lot verbindt: velen hunner waren evenals hij om hun geloof verjaagd en vervolgd. Met toenemende belangstelling leerde hij hun godsdienstig leven kennen, te meer, daar zij evenals hij zich om kennis en geleerdheid weinig bekommerden, in eenvoudigheid des harten God dienden en met elkaar verbonden als leden van een groot huisgezin elkaar stichtten en vermaanden. Van zijne sympathie gaf hij openlijk blijk, toen hij in April 153° aan de overheid met de meeste vrijmoedigheid verzocht hun eene kerk in eigendom af te staan. 2)

Zijn verkeer met hen bleef niet zonder invloed op zijne eigen geloofsovertuiging. In de eerste jaren van zijn optreden had hij als volgeling van Ll'THER diens voornaamste leerstukken verkondigd; tengevolge van zijn verblijf te Straatsburg heeft hij zich van »den Lutherschen zuurdeesem« meer en meer bevrijd. Die verandering in zijne denkbeelden treedt voor 't eerst duidelijk aan het licht in zijn Ordonnantie Godts, in het najaar van 1530, waarschijnlijk in Oost-Friesland, verschenen. In zijne eerste geschriften had hij geleerd, dat de mensch door het geloof alleen gerechtvaardigd wordt. Zoo vermaande hij in zijn brief aan »die Christliche gemeyn zu Derpten« uit 15253) te gelooven, »dasz er (Christus) alleyn ewer rechtfertigung sey, durch den yhr gerechtfertiget seyt

') Butzer, /. c., L VI.

a) Auszüge aus den Rathsprotocollen, bij Cornei.ius, /. c.. II, S. 276. 3) Afgedrukt bij Kroiin, AI. Hofmann, S. 51 ff.

8

Sluiten