Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

souden sy oock alle van Godt vercoren sijn, iae oock de gheheele werelt. Want hij heeft immers voor haer alle gheleden, ende is voor haer gestorven: ende Godt oock niet en wil, dat yemant verloren worde, noch de verdoemenisse ontfanghe: maer syn wille is, dat sy alle tot boete comen, de kennisse der waerheyt ontfangen ende salich worden«. ')

In dit boekje bestreed hij ook voor het eerst den kinderdoop en drong hij op den doop der volwassenen aan.2) In den loop van het jaar 1530 heeft hij zich dan ook laten herdoopen. Maar al liet hij zich in de Doopsgezinde gemeente opnemen, daarmee wilde hij toch geenszins te kennen geven, dat hij zich in alles wenschte te voegen naar de denkbeelden, die in deze kringen heerschten. Hij was te zeer doordrongen van de groote beteekenis zijner zending om de kern van zijne eigen overtuiging prijs te geven. Helder bleef hij er zich van bewust, dat hij iets anders beoogde dan de Doopsgezinden; want geen hunner voorgangers had z. i. nog het ware evangelie verkondigd. Zoo schreef hij in 1532: »Ach Gott wie ein grewliche zeit, das ich noch nit einen worhoftigen evangelisten sich noch erkenne, ja auch kein schribenten in gantz deutschen lande weisz, der in worer zeuchnusz mit schrift den woren glauben und das ewige evangelion bezeuget hab.«3)

Eenmaal bij de Doopsgezinden aangesloten, gelukte het hem velen hunner voor zijne denkbeelden te winnen. Al wilde de meerderheid, met name de partij van DENCK.,4) van zijne prediking van de aanstaande wederkomst des Heeren niets weten, bij anderen vond zij te gereeder ingang. Want

*) Ordonnantie Godts, hl. \0, vergel. ook hl. 2$.

2) Ordonnantie Godts, hl. 16 vgg.

3) Uit das freudenriehe zeuchnusz vom morren friderichen eivigen a>angelion> Dit boekje is bij den brand der bibliotheek gedurende het beleg van Straatsburg in 1870 verloren gegaan. Zur Linden heeft CornelïUS' uittreksel uit dit geschrift in Heilage II afgedrukt.

4) Merkwaardig is, dat de chiliastische verwachtingen, die bij de Saksische Anabaptisten als Storch en Münzer zoo sterk op den voorgrond waren ge-

Sluiten