Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aan anderen door het hooren zijner prediking en het lezen zijner geschriften meegedeeld. Toen HoFMANN in het najaar van 1530 schreef: »Auch ist jetzt vorhanden ein solche zeit, als da war zu der Zeit der Aposteln, da Gott usz gosz sein heiligen geist iiber alles fleisch und die siin und töchter weissagten, und die alten gesiciit und traum sahen«,') dacht hij vooral aan Straatsburg, want hier zijn in 1 53° en volgende jaren tal van profeten en profetessen opgestaan.2) Een hunner verspreidde in Maart 1530 eene proclamatie onder het volk, die aldus aanvangt: »Jhesus Maria, das ist das Gesicht, das ich Venturinus vom Himmel gehabt hab«. 3) In de taal der oud-testamentische profeten bedreigde hij de stad met oorlog, aardbeving en andere verschrikkelijke plagen, als hare overheid en het volk niet luisterden naar de boodschap, welke God hem opgedragen had te verkondigen.

De meest bekende van deze profeten waren LlENHARD JOST, een daglooner uit Illkirch, en zijne vrouw URSULA. Hunne voorspellingen en gezichten hebben op Hokmann een grooten invloed geoefend. Hij schatte hun profetieën zoo hoog, omdat hem de eigenlijke zienersgave ontbrak, gelijk li ij later zelf verklaarde: »Er geb sich fiir keinen Prophcten aus, sondern für einen Zeugen des höchsten Gottes«;4) hij bepaalde er zich toe de diepe, geestelijke beteekenis van de bijbelsche voorspellingen uit te leggen. De droomen en fantasieën van JoST en zijne vrouw stelde hij op ééne lijn met de godsspraken van Jesaja en Jeremia 5) en de vruchten

1J Uit de voorrede op de Uszlegung iter hei ml. Offïnl>aritng Joannis, AIIIv0.

2) Röhrich, Z. h. Thi36o, S. 102 ff.; de visioenen van Agnks en anderen in M. A. II. E., I, fol. 300 ff. en in het Extract ausz der Widertiiufferhcrrenprotocollis, op 3 Augustus 1536, M. A. //. E., XI, fol. 372 ff.

3) Afgedrukt bij Röhrich, Z. h. Th., 1860. S. 49. Leemdertz, /. c., bi. 192 weerlegt afdoende RöHRICH's vermoeden, dat deze Venturinus Hoi-mann zelf zou geweest zijn.

4) Vergichtbuch, Dinstag post Vocem Jucunditatis i533> bij Röhrich, Z h. Tho 1860, s. 68.

5) Des usschutz bedencknus von Melchior Hoffmans und Schwctikfelds büchlin, bij Zur Linden, l.c., Beil. V, S. 450.

Sluiten