Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

schoon gesonghen hadde : Ende dat bcduyden sy op Mclchior dat hy de witte Swaen en de rechte Elias was: oock hadde sy ghesien, dat op die mueren rontsom Straesburch vol doode hoofden stonden, doen docht sy ofte Melchoris hooft daer mede onder ware ende als sy daer na sien woude, doen worde sy Melchoris hooft ghewaer, ende als sy het aensach, doen lachte haer dat hooft toe ende sach haer vriendelijcken aen ende daer naer sach sy dat alle die ander hoofden levendich worden, het eene na het ander ende lachtese alle aen. Dese ende dierghelijcke ghesichten ende openbaringhen gheven 7-y vele aen den dach, doch voor de Broederen: Wat nut ende profijt daer van ghecomen is, weet ick niet. Oock sach 'Y een ghesichte dat gheschiede also, zy sach in den ghesichte een groote salet ofte schoone camer, gioot ende heerlijck ende die vol Broeders ende Susters was, ende alle ordentlijck by de ryghe rondtsom saten ende daer stont een Jonghelinck int midden tnet een wit cleet omgordet, ende hadde in zijner hand eenen gulden Beker vol stereken dranck ende ginck by die ryghe om van den eenen tot den anderen ende bootse allen den beker, maer niemandt conde dien dranck des bekers drincken, soo sterek was hij: Ten lesten quam hy by eenen broeder, ghenaemt Cornelis Polterman ende was een Discipel Melchiors, die nam den Beker uyt die hant des Jongelinx ende dranck voor haer allen uyt. Dit ghedichte worde doen ter tijt beduyt op Cornelis Polterman dat die Enoch soude zijn«.

Het spreekt van zelf, dat dergelijke gezichten en profetieën, die door de ontwikkelde burgers aanvankelijk misschien met minachting en spot waren aangehoord, weldra bij menigeen, "•et t minst bij Butzer, ernstige bezorgdheid wekten. Tot zijn niet geringen schrik merkte hij op, dat höfmann, hoewel slechts zelden te Straatsburg aanwezig, er voortdurend meer aanhang won, mede ten gevolge van de verrassende resultaten, die hij op zijne apostelreizen door Oost-Friesland en de Nederlanden verkreeg. Bi tzkk was zoo ontsteld en verslagen over al de afschuwelijke en goddelooze ketterijen, die hij in

Sluiten