Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kinnd gezeuget, widerannemen, und ein fravv begeben, so er im schein eins geistlichen Ehestands an sich gehenkt hatt«. ') Hierin gaf hij den Doopsgezinden de schuld van Frey's zedelijke afdwalingen, 2) en wees hij er op, tot welk eene zelfverblinding hunne denkbeelden iemand konden brengen.

Hoezeer zijne gezindheid jegens hen was veranderd, blijkt uit niets zoo duidelijk als uit het slot van dit vlugschrift, waarin hij den christelijken lezer waarschuwt om zich toch niet aan den uiterlijken schijn van vroomheid en deugdzaamheid bij deze heden te vergapen. Hij somt eenige ergerlijke dwalingen en afschuwlijke misdaden op, waaraan Doopsgezinden ?.ich zouden hebben schuldig gemaakt, zegt, dat zij de gehoorzaamheid aan de overheid willen opheffen, en besluit met te wijzen op het gevaarlijke van de droomerijen en fantasieën over den jongsten dag, die onder hen bijval vonden: »under den ein unrüwig mensch auszpreytet, wie der rein apostolisch versigelt haufif hundert und 44 tausent werden aus dem geistlichen Jerusalem, das ist aus der statt N. gohn, und alle Pfaffen, Münch, Fürsten, Edelleut, Burger und Bawren zu todt schlagen, so Bapistisch, Luterisch oder Zwinglisch seyen. Der gleichen unzalbar erschröckenlich vorhaben ist under dem sauer sehen nnd hoher geystlicher red verborgen«.

Met »ein unrüwig mensch* had Capito het oog opHoFMANN. Wanneer men diens profetieën aangaande Straatsburg leest, kan het geen verbazing wekken, dat Capito zich zeer beangst maakte en geloof sloeg aan het gerucht, dat de Melchiorieten een oproer zouden willen verwekken. 3) Zoo heet het in een

') lil zijn geheel afgedrukt bij Röhrich, Z. h. TA.. 1860, S. 80—99. ) I en onrechte, want IIofmaxn, met wiens volgelingen Fkey verkeerde, heeft hem herhaaldelijk bestraft en hem eindelijk buiten de gemeente gesloten. Hij noemde hem: »einen flottes ehren dieb, einen Satanischen luirer, der do verfiiret under dem dechsel göttlichen namens», . h. TA. 1860, S. 87.

3) I11 de protocollen van den Raad. afgedrukt in Mitth. Ces. f. F.rh. d. geselt. Denkmaler i. XIX, S. 136 ff. staat onder 18 Juni 1533: ,Als her Ammeister anzeigt, das ihm stattlich (?) anlang etliche viel widertaufer bei lïenfeld in einem Wald bei einauder gewesen, sich vernehmen lassen, sie wollen hieh.r kommen eine neue ordnung aufrichteu, ist erkannt« enz.

Sluiten