Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hoch benötiget werden, und aber obligen, mit vil anderen grau samen aufifrierischen falschen prophecyen*.

In het twistgesprek verdedigde hofmann allereerst zijne opvatting van de menschwording van Christus, die ik vroeger reeds uitvoerig heb uiteengezet. Vervolgens bestreed hij de uitverkiezing: tegenover de leer der predikanten, dat sommigen door God tot het eeuwige leven zijn verkoren, anderen daarentegen als vaten des toorns ten verderve zijn bestemd, ') sprak hij als zijne overtuiging uit, dat God geen enkel mensch tot verdoemenis, maar allen tot eeuwige zaligheid heeft verordineerd, en dat Christus voor allen, niet één uitgezonderd, is gestorven. Ioen butzer hem die bijbelplaatsen, waarvan de uitverkiezing sprake is, o.a. Rom. IX en 2 Tim. II, voorhield, zocht hofmann, zoo schrijft Butzer, een zeer onbeschaamde uitvlucht door te zeggen, dat men die uitspraken der Schrift, welke over de uitverkiezing handelen, moet opvatten als eene verkiezing tot ambten, waartoe God de zijnen heeft geroepen, namelijk sommigen tot apostelen, anderen tot profeten, weer anderen tot herders der gemeente, waarbij hij naar i Cor. XII en Efes. IV verwees. Niettegenstaande deze gewrongen uitlegging, hebben zonder twijfel niet weinige toehoorders, wier rechtvaardigheidsgevoel beleedigd werd door de harde leer der uitverkiezing, zich in hun hart aan Hokmann's zijde geschaard. Zoo verklaarde Clemens zlegler: »Er könnte es über sein Herz nit bringen, dasz nur Etlichen Seligkeit geschehe. Er glaub nit, dasz etlich Gottes Böcke, etlich Schaaf seyen«. 2)

In zijne derde stelling beweerde HOFMANN, dat de mensch na door het goddelijk woord verlicht te zijn vrij is om het goede of het kwade te kiezen. Hij was echter niet altijd

') Handlung, F III v°, II I v°. Het achtste van de 22 artikelen, op de Straatsburger synode van 1539 vastgesteld, luidt: »Deun etliche uit usz Gott geboren und dem Sohne von Vater nit gescheukte Geschirre des Zorn-, bereit zum Verderben uud Böcke, nit SchaHein sind, die ins ewig Feuer verstoszen werden,« bij Röhrich, Cesch. d. Kef. i. £., II, Beil. II.

*) Acta Synodi 11 Juni 1533, bij Röhrich, Z.h. Th1S60, Actenstück XXI.

10

Sluiten