Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

soude toegescreven of opgeleyt werden». ') Men meene evenwel niet, dat HOKMANN evenals Denck de volstrekte vrijheid van den wil heeft verkondigd. 2) Op eigenaardige wijze zijn bij hem de denkbeelden van Ll'ther en van denck vereenigd. In zoover bleef hij aan zijne vroegere beschouwing getrouw, dat hij den niet wedergeboren menscli het vermogen om zich zelf te verlossen en den wil ten goede ontzegt. Tegenover butzer erkende hij, dat de natuurlijke mensch, die nog in de strikken en de macht van den Satan gevangen is, geen vrijen wil ten goede bezit. Maar wie door het ingrijpen der goddelijke genade uit de macht der zonde verlost en door Gods geest verlicht is, die kan in vrijheid tusschen het goede en het booze kiezen.

Het spreekt van zelf, dat ook de kinderdoop ter sprake kwam. Evenals de meeste Doopsgezinden voer ook Hofmann daartegen zeer heftig uit: »der kindertaufï sey ausz dem abgrundt voin Teuffel unnd seinem geyst durch den antichrist eingesetzt«. Naar zijne meening wordt in den Bijbel nergens geboden kinderen te doopen. Ter verdediging van den kinderdoop mag men zich niet beroepen op de besnijdenis noch op Jezus' zegening van de kinderen »seyen bede figuren, werden in geystlichen kinderen erfüllet, nit in fleyschlichen«. De Heer heeft blijkens Mt. XXVI11 en Mc. XVI bevolen alleen diegenen te doopen, die gelooven en hun geloof beleden hebben. Daaraan hebben de apostelen zich ook steeds gehouden. Eerst de Paus heeft den kinderdoop ingevoerd. De doop is een bad der wedergeboorte en eene vernieuwing des geestes; daarom mag niemand gedoopt worden, wiens bekeering niet inderdaad gebleken is. In den doop wordt een verbond met God gesloten; daartoe zijn kinderen niet in staat.

') hofmann, Verclarinq v. d. Brief a. d. Kom., 1553, d vl. Het eerst heeft Hofmann den vrijen wil verdedigd in zijn Verclaringevan den groangencn ctide vrien wil des menschen, waarschijnlijk in 1531 verschenen.

*) Zoo stelt Butzer het in zijn verslag van het twistgesprek voor.

Sluiten