Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Eindelijk in Februari 1534, nadat de spanning en gisting onder HoJMANN s aanhangers nog steeds waren toegenomen ') ten gevoige van de voorspelling van den Oost-Frieschen profeet, dat HOFMANN na een half jaar de gevangenis zou verlaten om het Godsrijk op te richten, hechtte de Raad zijne goedkeuring aan de synodale besluiten en vaardigde hij strenge plakkaten tegen de ketters uit. Alle inwoners, burgers en vreemdelingen, die hunne instemming niet wilden betuigen met de leer der Straatsburger Kerk (die confession zu Augsburg Übergeben — Tetrapolitana — und die articul des gehalten synodi), zouden binnen veertien dagen met vrouw en kinderen uit de stad verbannen worden met bedreiging \an lijfstraf in geval van terugkeer; de burgers, die aan deze lieden huisvesting verleenden, zouden volgens de vroeger uitgevaardigde plakkaten gestraft worden; alle dienaren en beambten der overheid, die »der Hofmannischen und anderer der Widertauffer secten und meynungen* aanhingen, zouden ontslagen en uit de stad gezet worden, als zij bij hunne dwaling volhardden. 2)

Deze besluiten bleven thans niet enkel op papier staan. Zij werden ook uitgevoerd. In het begin van April 1534 werden een menigte Doopsgezinden, burgers en vreemdelingen, verhoord, gevonnist en verbannen. 3) Bovendien werd eene kerkenordening 4) uitgevaardigd, waarin de kinderdoop binnen zes weken na de geboorte verplichtend werd gesteld op straffe van verbanning. Aan deze bepaling werd streng de hand gehouden: nog den i8e» Maart 1535 werden acht huisvaders en eene weduwe, die hunne kinderen niet wilden laten doopcn, met hunne gezinnen uit de stad gezet. 5)

') Butzer aan Bi.Airer 3 Januari 1534: sllaeretici nos tantum non necant. N'innae conniventiae poenas damus. Cum vident mme seuatores Hoffraanni furorem Mc corripuisse tam muitos, ut de motu rerum timendum sit, voluut manum admovere, sed sero e»t«. bij Coknei.ii'S, l.c., II, S. 226.

») M. A. //. K.. I, fol. 277 ff. en h. Th., 1860, S. 13.

3) Extract aus: lier Widcrtaitfferherren protocollis, M. A. II. E., XI, fol. 372 ff.

4) Afgedrukt bij Röiiri h, Mitthei/ungen, /, S. 214 ff.

') Kecesz Jerjenigen so tre hinder nit tauffen lassen ïoollen 1535, in het stedelijk

Sluiten