Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hab dem Doctor Westerman ■) und ihm ein Cammer gelassen bey ihin zu wohnen, weil sie hie waren, und will nit wissen, ob er bey obgen. Jeronymi tauff alhie gewesen sey«.

()p het eerste gezicht kan de bekentenis van FraNTZ tot verwarring aanleiding geven, in zoover men het tweede gedeelte van den laatsten zin »und will nit wissen, ob« enz. ook op Capito zou kunnen laten slaan. Maar de veronderstelling, dat hij met de Doopsgezinden naar hunne geheime vergaderingen zou zijn geslopen, is al zeer onwaarschijnlijk. Bovendien zegt Hieronymus, dat er bij de bijeenkomst »im gerten fisch« geen burger tegenwoordig is geweest. Afdoende eindelijk is de verklaring van Frantz, die alle zes daar aanwezige personen noemt: Heinrich den gastheer, Doctor Westerberger, heer Heinrich predikant van Grave (Hendrik Roll), den pastor van Rothkirch en hen beiden t. w. Hieronymus en Frantz. Deze geeft dan wel toe, dat hij in die bijeenkomst is geweest, maar (aldus moet men zijne laatste woorden opvatten) hij wil er niet voor uitkomen, dat hij ook de bediening van den doop heeft bijgewoond.

loch zijn deze verhooren voor Capito bezwarend, omdat er uit blijkt, dat hij in April 1534 twee Doopsgezinden heeft gehuisvest. Zoo iets zou men 11a de verandering in zijne houding sinds 1532 niet meer van hem verwacht hebben. Het bevreemdende in zijn gedrag valt echter ten deele weg bij de overweging, dat zijn gast Westerburg een beschaafd, ontwikkeld en bekend man was.-) Immers in die dagen werd gastvrijheid vooral onder geletterden als plicht beschouwd. Bovendien was hij een zwager van carlstadt, die sinds 1530 met de Straatsburger predikanten op den besten voet stond.3) Zich beroepend op zijne nauwe familiebetrekking tot

') Lees: Westerberger.

*) l>r. (i. E. Steitz heeft in Archiv für Francf Gcsch. u. Kunst 1872 eene levensbeschrijving van Westerhuk,; gegeven; vergel. ook Rembfrt, die Wedert.. in Jïtlich, S. 33 ff.

3) CAPITO aan Zwingli .5 Mei ,530. Zw. opp., viii, p. 45j. Butzer aan Zwingli 25 Mei 1530, p. 457.

Sluiten