Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

carlstadt, moet het hem niet moeilijk zijn gevallen een welwillend en goedhartig man als Capito te bewegen 0111 hem en zijn metgezel voor enkele dagen te herbergen.

Met hen was nog een ander geloofsgenoot, hendrik ROLL, te Straatsburg gekomen. Hij had westerburg in Januari 1534 te Munster gedoopt en was een goede bekende van hem. ') Wanneer nu Capito dezen heeft gehuisvest en dus, zij t ook voor korten tijd, vertrouwelijk met hem heeft omgegaan, dan zal hij ook wel met diens vriend en reismakker Roll in aanraking zijn geweest. Dit vermoeden zou tot zekerheid klimmen, als de bewering van sepp en Remhert, dat RoLL reeds in den zomer van 15 31 een tijdlang met Bernard RoTHMANN bij Capito heeft gewoond, op waarheid berustte. Bij nader onderzoek komt echter aan het licht, dat dit bericht geheel uit de lucht is gegrepen. Het loont de moeite na te gaan, hoe het in de wereld is gekomen, omdat er uit blijkt, dat ook nauwkeurige en doorgaans vertrouwbare schrijvers zich weieens op een dwaalspoor laten brengen. OTTIUS2) had het volgende omtrent ROLL meegedeeld: »Is (Rollius) postquam ultro citroque Monasterium, Argentoratum alioque profectus ad Mosae Trajectum (Maastricht) tandem combustus fuit.» Röhricii 3) bracht hiermee BüTZEr's woorden aan Blaurer van 16 November 1 533 'n verband: »Rottmannus, cum ego Ulmae, hic fuit; apud Capitonem egit, cum Schwenkfeldio consuevit. Homo magnis dotibus admirandus,« en vermoedde, dat rotiimann en Roll, die door ottius als de voornaamste leiders der Wederdoopers te Munster werden genoemd, wel tezamen naar Straatsburg zullen zijn getrokken en daar gelijktijdig zullen hebben vertoefd. >Auch Heinricii Roll, ein anderer berüchtigter Lehrer der Wiedertaufer, befand sich mit RoTHMANN damals zu Straszburg.» Sepp, 4) die uit Cornelius'

') Seit, Kerkh. Studiën, bl. j2 vgg. eu Rembert, l.c. 315 ff.

') Annales Anai^ p. 58.

») Gtsch. tl. Re/. i. E., II, S. 78.

*) Kerkh. Studiën, bl. 26.

Sluiten