Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

boek over het oproer te Munster ') gezien had, dat ROTHMANN tusschen half Mei en begin Juli 1531 te Straatsburg was geweest, ging nog een stap verder. Als ROTHMANN en Roel, zoo dacht hij, tezamen te Straatsburg zijn geweest, en als rothmann toen bij CAI'ITO in huis was, dan heeft natuurlijk ook Rothmann's geloofsgenoot en reismakker bij Cai'Ho gelogeerd. Zoo kwam hij er toe te schrijven: »\Vat moet het een voorrecht geweest zijn met dezen man (CAl'lio) van aangezicht tot aangezicht 0111 te gaan! Dit was werkelijk het voorrecht, dat Hendrik Rol ten deel viel. .Met zijn vriend Rothman bevond hij zich ten huize van Capito in den zomer van 1531.» Rkmbkrt -) nam de berichten van deze gezaghebbende schrijvers, zij 't ook met eenige wijziging, over: »In Straszburg hatte er (Roel) das \ ergnügen und das (iliick mit Capito zu verkehren, einem Manne, dei einen Standpunt der L)uldung einnahm, wie ihn sonst kein Reformator kannte. Hier in Capitos Hause lernte er auch bernhard rothmann aus Munster kennen (Sommer '53') c'er spater bestimmend sein Geschick beeinflusste.*

Dat Roll in 153) te Straatsburg is geweest, is slechts een los vermoeden, dat op geen enkel bericht van tijdgenooten steunt. In elk geval heeft Roel niet in 1531, en later evenmin, onder Capito's dak gewoond. Toen hij in April '534 te Straatsburg vertoefde, heeft hij Capito misschien terloops ontmoet. Maar dat er tusschen hen een vriendschappelijke omgang heeft bestaan, heb ik nergens met een enkel woord bevestigd gevonden.

Van de Doopsgezinden, die in 1534 tengevolge van het strenge optreden van den magistraat de stad verlieten, hebben vele zich in de naburige dorpen en vlekken gevestigd. Het verslag der kerkvisitatie in de aan Straatsburg onderhoorige plaatsen vermeldt in 1535 j) Doopsgezinden te Dorlotzheim,

') CORNELIUS, l.c., I, S. 294.

') Rembekt, S. 320.

3) Ju dat jaar werd daar voor liet eerst eene kerkvisitatie gehouden. Het Verslag eivan is te vindeu in liet stedelijk archief te Straatsburg,

Sluiten