Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

burg kunnen vergelijken met die van de Katholieken in ons vaderland gedurende de Republiek. Geen van beiden werd gedwongen de leer der staatskerk te belijden. Zij genoten gewetensvrijheid, maar geen vrijheid van godsdienstoefening. In vergelijking met de houding van andere stadsbesturen hadden de Doopsgezinde burgers zich over de Straatsburger overheid waarlijk niet te beklagen, behalve in de jaren 1534 en 1535, toen. zooals ik vróeger heb medegedeeld, wegens de dreigende houding der Melchiorieten alle burgers gedwongen werden hunne instemming met de Straatsburger kerkleer te betuigen en hunne kinderen binnen zes weken na de geboorte te laten doopen.

Tegenover hofmann en zijne aanhangers heeft zij#zich dan ook steeds anders gedragen dan tegenover de overige (Doopsgezinden. Gedurende zijne tienjarige gevangenschap heeft zij hem steeds nauwlettend laten bewaken en zijne ;volgelingen met grooten argwaan gadegeslagen. Het schrikbeeld Ivan Munster zweefde haar voortdurend voor den geest. Nog in 1539 verklaarde zij, dat zij reden te over had gehad om Hofmann te laten terechtstellen wegens de onrust en de verwarring, die hij en de zijnen in de stad hadden gesticht. Zij had dit nagelaten, omdat zij nog steeds op zijne bekeering was blijven hopen. ') Haar wantrouwen was echter zoo sterk, dat zij bezwaar maakte om de twee afvallige Doopsgezinden Peter Tasch 2) en Johan Eysenburger, die Hofmann tot andere inzichten wilden brengen, bij hem toe te laten. Eerst nadat butzer haar had gewezen op Tasch' vruchtbaren bekeeringsarbeid in Hessen en op de gunstige getuigenis, die Filips van Hessen omtrent hem had gegeven, verleende zij hare toestemming. Zij mochten echter Hofmann niet bezoeken dan door twee »Tauferherren« vergezeld. Op 5 Mei 1539 had het eerste onderhoud plaats, dat zes uren duurde.

') Memorial Rath u. XXIer ijjg bij Röhrich, Z. h. Th., 1860. S. 116 ff. Hieraan is ook het vervolg ontleend.

!) Zie over Tasch: Zur Linden, l.c., lieil. VIII; en Z. h. Th., 1860, S. 24.

12

Sluiten