Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eene Duitsche vertaling van de geschriften van IGNATIUS en DlONYSlUS over de menschwording van Christus, en een boekje over »de beproeving der geesten« te mogen ter hand stellen. »Want als hij deze boeken gelezen had, zou hij zonder twijfel tot het inzicht komen, dat hij dwaalde.» ') Nog in Augustus 1540 waren zij met Hofmann aan het redetwisten. In April 1541 werd de gevangene nog dooreen derde, Juncker wetzel von Marsiliën, 2) bezocht, die met behulp van een boekje, 3) dat hem door een goed vriend was toegezonden en dat tegen Hofmann's menschwordingsleer gericht was, vat op hem hoopte te krijgen.

Maar al deze pogingen hebben op Hofmann weinig uitwerking gehad, want men heeft hem er niet toe kunnen brengen zijne meest geliefde denkbeelden prijs te geven. Dit is reeds op te maken uit het feit, dat de overheid hem tot aan zijn dood toe (November of December 1543) in volkomen afzondering en onder strenge bewaking heeft gehouden! maar het blijkt bovendien afdoende uit de getuigenis van een zijner aanhangers, ConraI) von BüHELL, die heimelijk in de gevangenis is doorgedrongen om te onderzoeken, of de geruchten omtrent Hofmann's bekeering al of niet op waarheid berustten. 4) Toen BüHELL hem de vraag deed, of

i) Memorial Rath u. XXIcr op 6 December 1539, bij Zur Linden, l.c., Beil. IX.

') Memorial Rath «. XXIcr op 1 April 154'> bij Zur Linden, l.c., Beil. IX. Hier staat alleen de naam Wetzell. Zur Linden S. 406 meent ten onrechte, dat dit Gkorg WlTZEL zou zijn, »der bekannte, auf sektirische Irrwege geratene Fretmd Luthers*. Het is Jacoh Wetzel von Marsiliën, domheer aan de Jung St. Peter, (vgl. A. Baum, Magistrat u. Reform, i. Straszburg bis ijzq, s. 212) die in 1536 Barhara, fraxen binders husfrau. na een langdurig twistgesprek over de menschwording (waarvan het verslag nog te vinden is in het stedelijk archief te Straatsburg, A A 399, 26) tot andere gedachten heeft gebracht, M. A. II. F... XI, fol. 372 ff.

3) Waarschijnlijk was dit Schwknkitxd's geschrift Vom Fleische Christi, waarin Hofmann's menschwordingsleer bestreden wordt en dat in 154° gedrukt is. ZUR Linden, l.c., S. 406.

4) Röhrich, Z. h. Jh1860, S. 114, en op zijn voorbeeld ook Zur Linden, l.c., S. 400 beweren, dat Bjiieil iu het voorjaar van 1539 dit bezoek aan

Sluiten