Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nog langen tijd gevoelen: 7 September 1537 wezen de predikanten den Raad er op, dat er zich onder de inwoners nog verscheidene aanhangers der Doopsgezinden bevonden.1) Zelfs een der predikanten werd ervan verdacht, dat hij tot hunne denkbeelden overhelde. 2)

Waarschijnlijk zijn de verbannen Nederlanders eerst naar Waadland 3) en vervolgens naar den Klzas getrokken. Een hunner, joiiannes Bomeromkni's treffen wij tenminste spoedig daarop te Straatsburg aan, waar hij 28 Mei 1537 werd verhoord. 4) Hij zeide.dat hij vier jaren geleden uit het bisdom Luik was verdreven. Hij had verscheidene geschriften van But/.ER gelezen en verwacht, dat in deze stad in overeenstemming daarmee geleerd en geleefd werd. Te Luik, Marburg en elders had hij met geleerden gedisputeerd, maar hij was nog nooit overwonnen.

Ik acht het niet onwaarschijnlijk, dat ook Herman uit Gerbihan en Jean StoRDEUR, die in 1539 te Straatsburg woonden, zich tegelijk met dezen drukker uit Luik, dus reeds m 1537, (laar hebben gevestigd. Een vierde der uit Geneve verbannen Nederlanders, een barbier »de 1'Isle en Elandre <) bevond zich ruim een jaar later te Metz. Met twee geloofsgenooten, de een uit Mouzon&), de ander uit Montlhery"),

') Roget, /hstoire <lu Peuple «/<• Gcncve, I, p. 42—45. Herminjard. lc IV. p. 272.

s) Herminjard, U., IV, p. 35:.

Chronique de Savion, bij Herminjard, l.c., iv, p. 220.

4) Zie het uittreksel uit het Wiedertauferherrenprotocol. Hier staat echter: Johann Lamoramf.nus von Lüttich. Ik vermoed, ,1a. ,lit delfde persoon is als Joiiannes Bomeromenus: de Duitsche geschreven li gelijkt zooveel oP de L, dat een verwisseling van heide voor de hand ligt: misschien i, het verschil der klinkers te verklaren uit het verschil van taal en uitspraak te Geneve en te Straatsburg; bovendien kan de afschrijver van het protocol der Wiedertauferlierren zich vergist hebben.

>) Met misleen Flandre« is Lille (Kijssel) bedoeld, dat tot in de .7e eeuw br, Vlaanderen behoorde en in de middeleeuwen steeds aldus (insula 1'isle) geschreven wordt. v ' '

6j Dicht bij Sédau" 7) Ten Zuiden van Parijs.

Sluiten