Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK XIII.

Algemeens Vergaderingen, door Doopsgezinden uit

verschillende landen in i5?4 en voi.gende jaren te Straatsburg gehouden. De

nadeei.ige gevolgen ervan voor de gemeente aldaar.

De gemeente te Straatsburg bleef nog langen tijd het middelpunt voor de Elzasser Doopsgezinden. Dat bewijzen de daar gehouden, druk bezochte godsdienstoefeningen, waarvan de raadsprotocollen van 1539 tot 1557 herhaaldelijk melding maken. Maar ook onder de geloofsgenooten in andere landen genoot zij als eene der oudste en talrijkste gemeenten bij voortduring groot aanzien en gezag. V andaar, dat zij in 1554,1) in 1555 en nogmaals in 1557 eene groote algemeene vergadering bijeenriep ter bespreking en bijlegging van elders bestaande geschillen en twisten.

Vroeger heb ik er op gewezen, hoe de beweging door

i) 111 het verslag van de raadszitting van Maandag 19 Maart 155J, vergel. de raadsprotocollen van dat jaar, fol. 93 v3 staat: il)a. am verschillen Sambstag aber ein ver-ainlung van widerteufferu bey der langen bruck lnn einem werd gehalten worden und bei 600 lie/einander gewesen sein sollen». Elders heb ik geen nadere aanwijzingen omtrent de/.e bijeenkomst kunnen vinden. liet is mij niet bekend, wat de reden en het doel ervan zijn geweest.

Mnar vermoedelijk zijn hier, evenals op de congressen van 1^55 en 1557^ afgevaardigden ook van gemeenten buitenden El/as bijeengekomen om bestaande

geschillen uit den weg te ruimen en pogingen te doen tot nauwere aaneensluiting.

Sluiten