Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ps. 131. Actor. 2. Rom. 1. Phil. 2. Heb. 2. Apoc. 5. Maar niet alleen dat, dan oock dat hy de Vader sy, Esai. 9. Joan. 14. Ende Godt selfs, Micha 5- Kar. 3- J°<in. i> 20. Rom. 9. 2 Cor. 5. 2 Tim. 3. 1 Joan. 5.

Alsoo wij dan tot noch toe, ghelijck als aen eenen onnodighen toorn hebben willen timmeren : soo heeft oock de Heere onse spraecke verwert, alsoo dat byna niemand den anderen heeft verstaen konnen. Dat is misschien daeromme gheschiedt, nadien wy ons onderstaen hebben, meer te weten, dan inen weten soude, Kom. 12, ende dat wy die Schrift niet ghenoegh hebben gheacht, welcke spreekt: die dinghen welcke u te swaar zijn, daer en vraeght niet na, ende wat u te gheweldigh is dat en wilt niet ondersoecken. Maer wat hy u voorleydt, daer tracht na, want verborgene dingen en hoeft gy niet, Eccles. 3. Daarom bekennen wy, dat wy nu voortaen sullen en willen, door Gods genade, zijn geboden Joan. 13, 14, 15 en ordonnantiën Matth. 18 waernemen, 0111 die selve te houden in een afgesturven leven, met een reyn ende gelaten herte, in de waerachtige Godzalicheyt te wandelen. Want daerinne staet de zalicheyt, ende is ') de kennisse Gods ende Jesu Christi, Joan. 17, alsoo gheschreven staen : want 11 te bekennen is volkomene vromigheyt, Sap. 15. Ende : aen dien bekennen wy, dat wy hem gekent hebben, soo wy syne gheboden houden. \\ ie daer seyt, ik kenne hem, ende en houdt syn ghebodt niet, die is een leughenaer, ende in al sucken 2) en is gheen waerheydt. Maer wie syn YVoordt houdt, in sulcken is voorwaer de Liefde Gods volkomen, 1 Joan. 2.

In dien sullen wy hem de eere geve, soo wy zijnen Woorde over al ghelooven ende bekennen waerachtigh te zijn . w elcke bekennen ende betuyghen Christum waerachtigh Godt, na den inwendighen, Ephes. 2. Ende nademael niemandt zijn gheboorte vertellen en kan, Actor. 8, soo ghelooven ende bekennen wy hem met Petro, Martha ende de Besnedene,

Lees: in.

5) Lees: sulckeu.

Sluiten