Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eenen Sone des levenden Vaders, Mat. 16. Joan. n. Actor. 8. Ende willen also in onse eenvoudigheydt by der Schrift blyven, vvelcke betwyght ende bekendt: dat woordt wert vleesch ende woonde onder ons. Joan. i.

Nae dien het nu niet alleen periculeus maer oock strafbaer is den Woorde af oft toe te doen, Deuter. 4. Pro. 30. Apo. 22, soo willen wij onse vernuft onder de gehoorsaemheydt Christi ghevanghen gheven ende hem op alle plaetsen bekennen nae der Schrifture: 00c dat godloose leven en allen boosen schijn meer straffen met een Christelijcke ende Godtzalighe wandelinghe, dan met den monde. Ende van nu voortaen naelaeten te spreken, beneffens') die klare Schrifture, hoe verre ofte nae, hoogh ofte leegh, Christus Mensch gheworden /.ij, ende daerover met getrouwe waerschouwinghe aan den ghenen, die wij hooien, dat op dese plaetse neffens de Schrift spreken gelijc gliij oock bekend ende bewillight hebt, sulcx met dus 2) te doen, te weten :

Philips van Dankelsz.

Lourens van Mundelsz.

Quirijn van Nachai.uen. Veltvn van Bethen. Martyn Snijder. 3)

Uit dit stuk spreekt een geest van verzoening. De oudsten, die het opgesteld hebben, wenschten van harte, dat de bestaande geschillen mochten worden bijgelegd. Het getwist over een zoo duister godgeleerd vraagstuk als dat der menschwording kwam hun ijdel en onnut voor. Immers het verwarde slechts de gewetens en stond met de zaligheid in geen verband. Waarvoor zou de vrome zich in voor hem verborgen en onverstaanbare zaken verdiepen? Hij moest

l) Buiten.

s) t>"s geeft geen zin; ik yi>. .lal hier ons muet gelezen worden.

Genomen uyt de Copije, getrouwelick ghetranslateert ende overgheset uyt de Hoogduytsche in de Nederlaudsche tald duur l.H.V.P.N. (Carel van Gent). I11 Ainstelredam, Anno 1610. L)en tweeden September.

Sluiten