Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

oock ghesint sullen syn tegen haer ende niet 0111 cleyne oorsaeken voorwenden, dat duer die vrede ende eenicheydt tusschen u en ons opgehouden worden, dat wij niet verhopen aen onse lieve broeders, dewijle Godt een Godt des vredes ende der liefden is ende ons in vreden ende eenicheyt geroepen heeft, soo hopen wij in den Heere, dewijle ons Godt tot sijnen kinderen aenghenomen heeft wij sullen oock nae hem ghesinnet zijn. Die almachtige eeuwighe Godt gheef ons altesamen rechte eenicheyt des geestes ende sijnen eeuwighen vrede, dat wij die hoochste vrede in 't vleesch ende gheest moghen beminnen ende vercrijghen. Hiertoe helpe ons die eeuwige Godt duer Jesum Christum onsen Salichmaker ende Verlosser. Amen.

Oock can ick onse lieve broeder niet verbergen, dat tot Straatsburch te samen geweest zijn bij vijftich outsten en dienaren wt Merenlant, wt Swavenlant, wt Switserlant, wt Wirtenburchlandt, wt 1'riskau >) ende Elsuyten2) ende vele oorden, omtrent anderhalf hondert mijlen weechs. Ende ooc isser een leeraer bij ons gheweest, die bij MiCHlEL SATELAERS tijden gheweest is en dat verdrach MiCHlEL SATELAERS is in synen huyse geschiet 3) ende is wel dertich jaer int geloof gheweest. Noch wasser daer een die wel elfmael ghepijnicht is gheweest ende noch vroom 4) ontcomen is, ende sint dier tijt heeft dat vervolch 5) daer opgehouden dan daer te voren waren daer meer dan vierhondert gedoot in dat Bernaerder 6) ghebiet ende leyt in Switserlant. Dese broeders zijn altesamen bij den anderen geweest, om des twists halven, die om die van Worms was, als daer twee leeraers afgedaeri waren: desen twist was om der erfsonden ende om der sonde der sielen ende des vleeschs, welcke twist is altesamen nedergheleyt, als eenen onnutten twist ende menschenvernuft bekent, des vvy alle Godt ghedanckt hebben dattet neder-

') De Hreisgau. ') De Elzas.

3) Hedoeld wordt de Prudtrlichc Vertin. 24 Februari 1527 te Schlatten bij Schaffhausen opgesteld.

4) Standvastig, /onder van het geloof afgeweken te zijn.

Vervolging. 6) Gebied van Bern.

Sluiten