Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

drijven, daermede de vrede ende eenicheyt ghebroken ofte opghehouden worden, des hem dan soo menich vroom hert bedroeven soude ende wij oock soo veel verloren arbeyt ende costen gedaen hadden dat doch niet te achten is soo tselve tot vrede ende eenicheyt geraden mach; nochtans hebben wij wel derdalfhondert mijlen daerom gegaen, Godt geef dat tot sijnen vrede, prijs ende eenicheyt aller ghemeenten Godts gheschiet sij, amen.

Mknno l(ieve) b(roeder) hout dat woordt toe goeden van dat spits, dat is daerom, niemant hebbe niet te schaffen dat soo scherp staet ende moet doch gebroken worden, opdat men maet ende bescheydenheyt gebruyct. Hiermede willen wij u mitsgaders allen broederen ende susteren Godt ende dat vvoort zijnder ghenaeden bevolen hebben, ende dat woort Godts behoude die overhant in onser alder herten, amen.«

Al waarschuwen de oudsten, die te Straatsburg vergaderd waren, in dezen brief ernstig tegen het veelvuldige bannen en al keuren zij beslist de echtmijding af, toch zou men verwachten, dat hunne hartelijke vermaningen «tot vrede, liefde ende eenicheyt» den weg tot verzoening gebaand en de kloof, die in de laatste jaren tusschen menno en de Hoogduitschers ontstaan was, gedempt hadden. Helaas, het tegendeel is het geval geweest, de verwijdering tusschen hen is er nog door vergroot. Mknno heeft de hand der verzoening, die hem werd toegestoken, geweigerd; in scherpe bewoordingen heeft hij de Straatsburger besluiten bestreden.') De twist liep eindelijk zoo hoog, dat de Nederlandsche oudsten in 1559 — menno was toen reeds overleden — den ban over de Hoogduitschers hebben uitgesproken.

1) Men scliorte zijn oordeel over dit optreden van Mf.NNO op, totdat men liet voortreffelijke artikel van De Hoor Scheffer in Doopsg. Bijdr. 1894. waarin het gedrag van Mf.NNO wordt verklaard en verontschuldigd, heeft gelezen. ScHFFFER bespreekt ook den vinnigen pennestrijd, dien de Straatsburger besluiten uitlokten, en de samenkomst van de Nederlandsche oudsten met de Hoogduitsche leeraren in 1559, hiermede eindigend, dat de laalsten door de eersten in den ban werden gedaan. Ik kan volstaan met hier naar die verhandeling te verwijzen.

Sluiten