Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De congressen van 1554, ,555 en 1557 leggen getuigenis af van het oprechte streven der Straatsburger Doopsgezinden om den broederband met de geloofsgenooten in andere landen te versterken. Och, dat het hun gelukt ware al hunne geestverwanten te doordringen van dien geest van broecerl.jke verdraagzaamheid en eensgezindheid, die henzelven bezielde. Dan zouden de Doopsgezinde gemeenten in de verschillende landen door het levendige verkeer en de geestee aanraking van hare leden onderling misschien tot hernieuwden bloei zijn ontwaakt.

Al strekt het den Straatsburger Doopsgezinden tot eer, dat zij getracht hebben eene nauwere aaneensluiting van al hunne geloofsgenooten te bewerken, aan hunne eigen gemeente hebben de samenkomsten, met dat doel bijeengeroepen, veel nadeel berokkend. Want zij hadden ten gevolge, dat de overheid, die hen ,n de voorafgaande jaren bijna geheel met rust had gelaten, thans krachtig tegen hen ging optreden. Zoo werd in Augustus 1555 eene vaste commissie uit den Raad benoemd met de opdracht om de gevangen Doopsgezinden te verhooren.i) Daarin kregen ook de predikanten zitting, die, ontsteld over de schijnbaar plotselinge uitbreiding der sekten, 2) de overheid tot schetpe maatregelen aanspoorden.

De verhooren zijn van weinig belang. Over de gehouden

') Zie Hi' raadsprotocollen van 1555. j2l V. De verslagen van <le

slZerr C°mmiS?ie "Weekend «» >"< ia h,t

stedelijk archief te Straatsburg. J D G jy u". jj,

d« ,!r M "T'T ™" '* """ 9 M"*" -«O

In -1 ' 1 " a"wie" ',a^ syc 'ltr >*ctierer untl Schwenckfeldischen halb kein lens ial> un.1 <las zu besorgen es werde Munster hie werden.» Zijn ambtgenoot. ,r MAkllArl, vwMaar,k. in hetzelfde jaar 5 »l>er damah, gewesze ,

deren 1 , , '}? 'Ut WiLeuffer

1 iini. etwa.s grulj unil tolpisch sonder aueh der Schwenckfeld der etwas

/ l r\ dn 5Cl'Ui" fHer'- ',aS einfa,,i«e lcid" daU-1' '-'-«en..

f /SS . "f ',C IiuuPs8e'i",|en te Straatsburg i„ deze jaren

aa< in aantal zijn toegenomen, dan of dat slechts schijnbaar het geval geweest, doordat velen uit de., vreemde er met het oog op ,1e algemeene vergaderingen tijdelijk hebben vertoefd, moet ik in het midden laten.

Sluiten