Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Christen wollen sein und das Evangelium mit Hand und Mund bekennen, müszten mit Namen sicli einzeichnen und abgesondert von dein allerlei Volk in einem Haus allein sich versammeln, zum Gebet, zum Lesen, zum Taufen, das Sacrament zu empfangen und andere christliche Werke zu üben. In dieser Ordnung könnte man die, so sich nicht christlich hielten, kennen, strafen, bessern, ausstoszen oder in den Bann thun. Hier könnte man auch ein gemeines Almosen den Christen auflegen, das williglich gegeben und unter die Armen ausgetheilt wiirde.

Waren deze gedachten in toepassing gebracht en de vrome kringen, waarop Luther hier doelt, ontstaan, het Anabaptisme zou zich niet tegenover de Hervorming hebben gesteld ; het had dan geen reden van bestaan gehad. I.l'ther echter liet de verwezenlijking van deze gedachten over aan de toekomst. »Ich kann noch nicht,» zeide hij, »eine solche Gemeine errichten, denn ich habe noch nicht die Leute dazu, sehe auch nicht viele, die dazu dringen.» ') Maar terwijl hij zijn ideaal op den achtergrond schoof, bleken de Doopsgezinden de menschen te zijn, die hij te vergeefs zocht en stichtten zij de gemeente, welke hij wenschte. 2)

In deze gemeente hebben zij de denkbeelden in toepassing gebracht, welke zij in de Hervormde Kerken alleen hoorden prediken. Het geloof heeft alleen waarde, als het niet opgelegd, maar zelf doorleefd en persoonlijk eigendom is. Vandaar hunne verwerping van den kinderdoop; immers bij kinderen kan van bekeering en zelfstandige overtuiging geen sprake zijn. De doop mocht eerst op eigen verlangen, na belijdenis des geloofs en betoond berouw, bediend worden. Van eene

*) ()pmerkelijk is, dat den Doopsgezinden deze uitlating van LuTHER bekend was. Zoo beriep een hunner zich in een twistgesprek met lil tzer te Marburg in 15.58 °P dc.e woorden om te bewijzen, dat hij terecht de Luthersche Kerk niet als eene Christelijke wilde erkennen: »Luthf.r sage. eine rechte christliche Kirche ist mir nicht moglich anzurichten. sintemal mir die Personen mangein,« Hochhutii. Z.h. Th.. 1858. S. 631.

3) CORNEMUS, I.C.. IT. S. 47.

Sluiten