Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Waar nu ex art. 294 \V. v. K. ,,de verzekeraar ontslagen is van de verplichting tot voldoening der schade, indien hij bewijst dat de brand door merkelijke schuld of nalatigheid van den verzekerde zeiven veroorzaakt is," werd van de zijde der Assurantie-Mij. gesteld en gehandhaafd, dat de brand tengevolge van onvoorzichtigheid des directeurs, in zijne hoedanigheid handelende, was veroorzaakt en derhalve door de vennootschap zelve. O]) grond der orgaantheorie concludeerde zij dus tot de identificatie van de twee personen: de vennootschap en den bestuurder.

Vermeldde ik reeds op eene vroegere plaats, dat en waarom ik mij met de fictietheorie niet kan vereenigen, doordat zij, het ware subject niet kunnende aanwijzen, zicli van verdichting bedient, thans wil ik ine ook tegenstander verklaren van de organische opvatting.

Het is mogelijk eenigszins stout van iemand, die de academische studie nog niet geheel beëindigd heeft om zicli afkeerig te noemen van eene theorie waarvan een man als Gierke zijn levenswerk maakte; stouter misschien nog, indien hij zijn verzet meent te mogen bepalen tot slechts enkele bezwaren ; toch wil ik dan liever „stout" geacht worden dan mijne bedenkingen verzwijgen, — te meer waar mij eene eenvoudigere oplossing mogelijk schijnt.

Aannemende, dat de kern der rechtssubjeetiviteit van den mensch is —zijn w i 1, meent de orgaantheorie door dezen ook hij zekere vereenigingen op te sporen en dan ge-

Sluiten