Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

doenlijk, is dat de gezamenlijke vennooten liet beheer voeren. (Geheel anders bij de „Om• man companiex"). Wat anders doen de vennooten onder deze omstandigheid dan personen aanwijzen, die de vennootschap zullen vertegenwoordigen, en wel dezulken die de bijzondere bekwaamheden voor het vennootschappelijk bedrijf in zich vereenigen, welke de aandeelhouders zelve wellicht onvoldoende bezitten.

De bepalingen der artt. 44 en 15 W. v. K. geven reeds onmiddellijk te kennen, dat bestuurders eenen zekeren last ontvangen van de vennootschap, zoodat tusschen deze en genen eene bepaalde contractueele betrekking wordt tot stand gebracht. Opdat ,/Aj vennootse lap" in de mogelijkheid zij bestuurders aan te stellen, is het noodzakelijk dat er van haar eene wilsuiting plaats hebbe. Deze zal dus gevormd worden door de physieke personen der aandeelhouders, die de eigenlijke vennootschap uitmaken.

In beginsel zou dan ook, wanneer de vennootschap als zoodanig eenen Avil te uiten heeft, de meening van alle deelhebbers moeten gehourd worden. De moeielijkheid of onmogelijkheid om dit principe te handhaven hij eene naamlooze vennootschap, die ook aandeelen aan toonder heeft uitgegeven, leidde er in de praktijk toe om de regelmatig bijeengeroepen en — gehouden alge me ene vergadering te beschouwen als het lichaam, waardoor de wil der vennootschap wordt uitgesproken.

Zou dan ook, wanneer inderdaad aan alle aandeel-

Sluiten