Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

houders de gelegenheid is gegeven hun oordeel kenbaar te maken, als de wil der vereeniging moeten gelden die van de meerderheid (de helft + l) der stemgerechtigde aandeelhouders, — indien de algemeene vergadering daartoe is aangewezen, zal ook de meerderheid der ter algemeene vergadering uitgebrachte stemmen den wil der maatschappij vertegenwoordigen. ')

De benoeming, gepaard gaande met de opdracht van zekeren last, waardoor zij deels als uitvoerend lichaam handelen, deels uit eigen initiatief, maar toch altijd gebonden aan de wettelijke en statutaire bepalingen, heeft er toe geleid om de rechtsbetrekking tusschen vennootschap en bestuurders als lastgeving te (jiialificeeren; hiervan biedt de jurispru-

!) Art. S4, Ontwerp Staatscommissie, (Mrs. J. G. Kist, T. M. C. Asser, M. J. Pijnappel, \V. L. P. A. Molengraaff), 1890, bepaalt uitdrukkelijk dat do benoeming en het ontslag van bestuurders moet geschieden door de alg. vergadering. Voor het bestaande recht spreekt zich ook aldus uit Mr. Bles: „Gids voor oprichters van N. V." bl. 7i». Gelijkluidend: do Fransche, Belgische, Italiaansche en Zwitsersche wet.

De in Duitschland in de praktijk vrij wel algemeen gevolgde regel, dat de Aufsichtarath den Vorstand benoemt, schijnt mij niet gelukkig. Ongetwijfeld kunnen er voor de aandeelhouders bezwaren aan verbonden zijn om tot dit doel ter alg. verg., te verschijnen, maar het argument tegen de benoeming door de alg. verg. dat op deze wijze eer „uerxiinlich belichte' dan bekwame personen zouden verkozen worden, treft m. i. juist de benoeming door den Aufsichtsrath. Ook beantwoordt het bovendien geheel aan de positie, die de aandeelhouders in de vennootschap innemen, dat zij door stemuitbrenging onmiddellijken invloed kunnen uitoefenen op de bestuurskeuze.

Sluiten