Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wien ze worden opgedragen niet zou kunnen handelen zonder de tusschenkomst van hem die ze vraagt. Planiol ') zegt van deze: „Ce nest pas un ouvrage qu'il jjuisse faire avec ses forces et ses cjualités'personnelles, avec son bras ou son cerveau en tirant tout de sou propre fonds". Deze omstandigheid is aanwezig, wanneer de te verrichten praestaties zijn — rechtshandelingen, waarbij de eene partij dc andere moet vertegenwoordigen.

Hiertoe is zekere volmacht noodig, uitgaande van den lastgever en nu is dc eigenlijke lastgeving niet anders dan de verstrekking van die volmacht, cf. art. 1\0!) B. W. Deze twee classificaties kruisen elkaar; iedere soort van arbeid kan verricht worden onder vorm A, B of C der le klasse. Indien het derhalve weidt het verrichten van rechtshandelingen voor eenen

o

ander, komt er bij het mandaat nog eene verbintenis, die naar gelang der omstandigheden zal zijn een lmur van diensten („arbeidsovereenkomst"), huur van werk („aanneming van werk") of gratis praestatie.2) Lastgeving en dienstbetrekking sluiten dus elkaar volstrekt niet uit, maar gaan daarentegen dikwijls samen.

Ik meen dan ook dat, wanneer aan bestuurders eener N. V. wordt opgedragen gedurende zekeren tijd doorloopend werkzaamheden ten behoeve der vennootschap te verrichten, waaarvoor zij in het algemeen zeker

') Bij Dalloz, Recueil périodique, 1892, I, bi. 585.

Vgl. Planiol, t. a. p. en in Revue critique de législation. bl. 197 vlg.

Sluiten