Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

equivalent ontvangen, zij in dienstbetrekking staan tot de vennootschap; de verhouding sluit dan in zooverre lastgeving in, dat bestuurders eene meer of min omschreven bevoegdheid ontvangen om de vennootschap tegenover derden te vertegenwoordigen. ')

Afdeeling II. Het wettelijk begrip.

Na onze opvatting aangaande de hoedanigheid van bestuurders te hebben gegeven, zal thans worden nagegaan, wie de personen zijn, die de wet onder den

term „bestuurders" begrijpt.

Uit een practisch oogpunt is eene aanwijzing hieromtrent noodzakelijk, daar in de artt. 39, 45 en 4/ W. v. K. in algemeene bewoordingen wordt gewaagd van zekere aansprakelijkheid van bestuurders, terwijl ook inderdaad aan de rechterlijke macht eene beslissing speciaal op dit punt is voorgelegd.

Met geldt de vraag of de wet onder bestuurders uitsluitend verstaat het „Bestuur , den „Directeur , de „Directie", den „Raad van Bestuur" en zoovele andere benamingen, welke de praktijk heeft ingevoerd om daarmede aan te duiden de personen, die de dagelijksche leiding der zaken en de vertegenwoordiging der vennootschap op zich genomen hebben; dan wel aan dien term ook eene meer uitgebreide beteekenis

1) Vgl. Behrend, Lehrbuch des Handelsrechts, Bd. I, bi. s-is• die Vorstandsmitglieder treten zur Gesellschaft in Dienstverhaltniss ; Ontwv Arbeidscontract, M. v. T. bl. 37 en 41 ; Kb. Breda 2 Juni 1903, W. no. 7983; Rb. Amsterdam 13 Mei 1904, W. no. 8134.

Sluiten