Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hecht, tengevolge waarvan ook Commissarissen in dat begrip zouden zijn opgenomen.

Indien mocht blijken, dat ik de engere opvatting ben toegedaan, wil ik hiermede over aansprakelijkheid van commissarissen in liet algemeen niet beslist hebben.

In deze afdeeling wil ik alleen vragen of de wettelijke bepalingen de ruimere interpretatie rechtvaardigen.

Art. 44 stelt als beginsel, dat door bestuurders beheerd wordt, dat door commissarissen toezicht wordt uitgeoefend. Ongetwijfeld worden hierdoor twee categorieën van werkzaamheden tegenover elkaar gesteld: Geschiiftsfiihrung 1) — Aufsicht4); administration 3) — surveillance 4); management 5) — audit 6).

De redactie van dit, voor de taak der colleges principieele artikel, laat geene andere opvatting toe, dan dat onder bestuurders hier te verstaan zijn de „Directeuren" enz. In overeenstemming met den orestelden reerel.

4-7 o c? '

onderscheiden ook de artt. 43 en 52; in eerstgenoemd artikel wordt totidem verbis gezegd, dat de bestuurders en de commissarissen zoo die bestaan, zich met den nieuwen verkrijger uitdrukkelijk hebben tevreden te stellen, terwijl in verband met de innerlijke

ll Handelsgesetzbuch, f. d. D. R. voni 10 Mai lst>7, § 241.

-) T. a. p. § 24(>

Loi sur les sociétés du 24 juillet 18(i7, art. 22.

4) ï. a. p. art. 32.

5) First Schedule (toegevoegd aan de Companies Act van 1 sii2). Table A.

6) T. a. p. 83.

Sluiten