Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

«ring inet nietigheid betreft, indien de wettelijke bepalingen niet zijn nagekomen.

Art. 41 verklaart „nalle et de nul effet, a Pér/ard des intéressé*, foute société anongtuv poitr laquelle nont pa* été obsercees fes dispositiotts des art. 22, 23, 21 cf 25 ci-dessns, terwijl art. 24, de artt. 1, 2, 3 en 4 (des sociétés en commandite par actions) ook ojj de société anonyme toepasselijk maakt.

De nieuwe tekst van art. 42 (art. 42 oud onderging bij de wet van 1 Augustus 1893 eenige wijziging), luidt: (al. 1.) „Lorsque la nullité de la société ou des actes et délibérations a été prononcée aux termes de 1'art. précédent, les fondateurs auxquels la nullité est imputable et les administrateurs en fonctions au moment ou elle a été encourue, sont responsables solidairement envers les tiers et les actionnaires du dommage résultant de cette annulation.

Onnoodig de drie opvattingen toe te lichten, die over dit „administrateurs en fonctions" worden gegeven. Met zij voldoende te constateeren dat, volgens de le opvatting, ') de administrateurs, ondanks de stellige woorden der wet, niet aansprakelijk zijn voor de nietigheid van het oorspronkelijke contrat social.

Volgens Vavasscur2) moet onderscheiden worden of de bestuurders zijn benoemd door statuten of algemeene vergadering; terwijl het 3e stelsel, dat van de

'i Vgl. Alauzet, Comment. du C. <1. C. I no. >■">«> vlg. Traité des soc. civ. et eonim. II no. 834.

Sluiten