Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wel niet. Toch bestaat de N. V. niet per se na de Koninklijke bewilliging; immers, wanneer zij wordt gevraagd op de ontworpen statuten (de wet spreekt van: ontwerp deiakte van oprichting; dit is onjuist. De goedkeuring heeft plaats op de statuten of ontwerp-statuten; niet op de akte run oprichting; deze omvat meer dan de statuten), moet nog volgen de notarieel verleden akte van

oprichting (art. 38 K.).

Indien, voordat de Koninklijke goedkeuring heeft plaats gehad, in de ontwerp-statuten of akte van oprichting personen reeds als bestuurders zijn aangewezen, fungeeren dezen toch niet, voordat de N. \. rechtens aanwezig is; terwijl, indien de aanstelling aan de algemeene vergadering na de constitutie is overgelaten, zij eerst na bereidverklaring als bestuurders zullen aangemerkt kunnen worden. (Meermalen treft men in de ontwerp-statuten of akte van oprichting de bepaling aan dat ,,de bij dezen benoemde directeur de Koninklijke goedkeuring zal aanvragen en daarbij de \\ ijzi-

(r'moren zal maken die daartoe van regeeringswege n n i geëischt mochten worden." Moge deze persoon als

gemachtigde handelen van een aantal personen, als

bestuurder handelt hij niet.)

In verband met liet oogenblik, waarop de N. \ . geacht moet worden te bestaan, zij reeds nu gesproken over art. 51 K., naar luid waarvan de vennootschap haren aanvang niet zal kunnen nemen, ten ware ten

minste 10°/o van het gemeenschappelijk kapitaal gestort zij (Dit art. vergelijkend met art.!) van het Reglement,

Sluiten