Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

of zou ook de vennootschap, indien de akte van oprichting eenen datum vaststelt waarop zij haren aanvang zal nemen en indien de koninklijke bewilliging wordt verleend vóór dien datum, niet kunnen bestaan vóór de verschijning van dien dag? Slechts kan het bedrijf der vennootschap niet worden aangevangen dan na storting, en kan dus de bestuurder vóór dien de N. V. nog niet verbinden, maar alleen zichzelven 1).

Wanneer dit standpunt wordt ingenomen, bestaat er

ook geene moeilijkheid om de verplichte 10° 0 gestort

te kriicren. De vennootschap bestaat, en de als bestuurders Jöv * v 1

aangewezen personen zijn inderdaad bestuurders; wel kunnen zij het bedrijf der vennootschap niet uitoefenen 2 j, te haren name verbintenissen aangaan, die het bedrijf der vennootschap betreffen, maar de storting zullen zij ten behoeve der bestaande maatschappij kunnen invorderen. *)

Het is hiermede bekend op welk oogenblik de bestuurders qua tales in dienst zijn.

Eene aansprakelijkheid, zoo als de Duitsche wet die kent, kan m. i. alleen dan worden aangenomen, wan• neer de wet haar uitdrukkelijk stelt; in elk geval is

!) Solidariteit is hier niet aan te nemen.

h Vgl. Mr. Gazan: „De Likwidatieder Naamlooze Vennootschap.*

1'rft. Utrecht (190')) bl. 95.

3) Vgl. T. M C. Asser, in zake de Amsterdanische Kanaalmaatschappij, Mag. v. H., Mengel. 1865, bl. 178, — 1806, bl. S1 vlg. — en Mr. Hartzfeld, Tijdechr. voor Privaatr., Notar. en Fiscaalr. 1902, afl. I, bl. 30. In anderen zien van Kierop, M. v. H. 1860, Meng. bl. 3 vlg.

Sluiten