Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mogensbestanddeelen verbonden, is het voor maatschappijen, die in onze koloniën of andere buiten ons land gelegen gewesten haar bedrijf uitoefenen, of die behalve haar hoofdkantoor meerdere verspreid liggende etablissementen bezitten, eene onmogelijkheid om, niettegenstaande de zoo zeer verbeterde communicatiemiddelen, op elk willekeurig tijdstip een volledig overzicht van de geheele zaak te hebben.

Bij die ondernemingen zelfs, op welke onze veronderstelling niet toepasselijk is, bestaan dringende bezwaren tegen den onder 1°. gestcldcn cisch.

Zonder van alle vermogensbestanddeelen eenerN. V. te onderzoeken, in hoeverre zij op ieder oogenblik voor eene juiste waardeering vatbaar zijn, blijkt reeds inliet algemeen, dat hieraan groote moeilijkheden gepaard zijn.

Niet alleen zal, wat de taxatie betreft, de optimistische of pessimistische beschouwingswijze van eenen bestuurder, van invloed zijn op liet door Irm te verkrijgen resultaat, maar ook tal van omstandigheden van oeconomischen, industrieelen, plaatselijken en anderen aard zullen als factoren bij de waardebepaling moeten gelden.

Welken maatstaf zal de bestuurder moeten aanleggen, indien hem eens plotseling gevraagd werd, de gebouwde en ongebouwde eigendomuien der maatschappij in eene juiste geldswaarde uit te drukken? Onnoodig om de stelsels, die bestuurders ter toepassing worden aanbevolen, nauwkeurig te onderzoeken; met een enkel woord slechts worden ze hier vermeld.

Het liquidatie beginsel, volgens hetwelk de

Sluiten