Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

met <le ontbinding) verschoven naar een tijdstip later dan de wet wil.

Ik meen met de vermelding en beoordeeling van deze gevallen, die zich in de praktijk hebben voorgedaan, te kunnen volstaan. Inderdaad heeft het zoo slecht geredigeerde art. 47 niet aan de bedoeling des wetgevers beantwoord, — getuigen de talrijke faillissementen van naamlooze vennootschappen. 'J')

De doelmatigheid der van rechtswege ontbinding (die men ook aantreft in Spanje art. 221, al. 2, Italië art. 145, al. 2) wordt dan ook zoo zeer betwijfeld, :|) dat het Ontwerp der Staatscommissie 1800 de geheele bepaling achterwege laat. 4)

Art. 40. Het doel der deelneming is wel in de eerste

!) Ia de cassatie middelen — vgl. H. R. (i Maart 1905, W. no. SI79, — wordt niet meer over art. 47 gerept.

2i Op welke wonderlijke wijze — men mag gerust zeggen, omgesprongen wordt met de bepaling van art. +7 K. blijkt nog uit de uitspraak van den curator in het faillissement der Guyana Goudexploitatie Maatschappij „Mindrinetti", Mr. A. Struycken. Aan het slot van diens verslag over den stand van den boedel immers lezen we: ,.Het Bestuur in ieder geval was van meening dat,dank zij dezen inbreng van eene fictieve waarde van één millioen het maatschappelijk kapitaal thans van twee millioen nog niet beneden de .">0 of 75 u/0 was gedaald, zoodat de aankondiging van art. 47 IC. kon achterwege blijven. De groote Maatschappij met een uitgegeven aandeelcn-kapitaal van twee milioen gulden werd ten slotte failliet verklaard wegens het niet betalen van + ƒ2000.— 1"

3) Zeer afkeurend oordeel bij Geuljans, „Aanteekening op art. 47 K bl. 50-73.

') Mem. v. Toelichting op het ontwerp, bl. lol.

Sluiten