Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

plaats het verkrijgen van dividend. Daar nu evenwel het maatschappelijk kapitaal, als strekkende tot waarborg voor de crediteuren, intact behoort te blijven, moet elke — in het bijzonder, onrechtmatige — wijze, waardoor die verminderd zou kunnen worden, zoo veel als doenlijk vermeden worden.

Er zal dus slechts dan sprake van „uitdeeling" kunnen zijn, wanneer inderdaad winst behaald is, d.i., wanneer de passiva in hun geheel (kapitaal en de gezamenlijke verplichtingen der vennootschap) blijven beneden de activa (vorderingen, bezittingen), — niet alleen ,,'\vp/oi/atiewinst". 1

liet beding van vaste rente moet, aangezien a posteriori eerst kan blijken of een winstsaldo te constateeren is, derhalve in beginsel verboden zijn. Volstrekt verbod zou evenwel voor sommige ondernemingen het verkrijgen van kapitaal zeer bemoeilijken ; men denke aan maatschappijen, bij welke alvorens daadwerkelijk het door haar beoogde bedrijf kan worden uitgeoefend, geruimen tijd in beslag wordt genomen voor het plaatsen van gebouwen, aanleg van werken en dergelijke, zoodat de aandeelhouders, indien niet iemand (Staat of particulier persoon) een dividend garandeert, dienzelfden tijd van uitdeeling zouden verstoken blijven. Deswege laat het D.

■) Qnnoodig om hier eene nadere omschrijving van „activa" en „passiva" te geven; de bestaande literatuur biedt hierover reeds voldoende opheldering. Uitvoerig bij Van Slooten, a. w., bl. 220—265.

Sluiten