Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

rechtsgeldigheid der naamlooze vennootschap en wanneer dan bovendien de meest elementaire voorschriften westeld zijn, die gedurende het bestaan der vennootschap moeten nageleefd worden, dan kan en moet ook aan hen, die de vereeuiging vormen, zekere vrijheid gelaten worden voor de bijzondere inrichting en voorwaarden waaronder zij leven zal. ')

Op welke wijze dc statuten zijn tot stand gekomen, zij het door meerderheidsbesluit der toekomstige aandeelhouders, nadat de inteekening had plaats gehad op een prospectus, dat slechts in hoofdlijnen doel, kapitaal enz. aangaf, zij het doordat de personen, die het initiatief nemen tot oprichting eener N. V., gezamenlijk de aandeden nemen en tevens de statuten vaststellen, of wel doordat tot inteekening wordt uitgenoodigd op ontworpen statuten, onder voorwaarde dat de inteekenaren zich daaraan onderwerpen, — indien de vennootschap eenmaal is tot stand gekomen zijn de statuten het geheel van regelen, die bestemd zijn het leven der vennootschap te beheerschen.

Dit samenstel van „voorwaarden" (art. 45, 2 \V. v. K) heeft voor deze verhandeling dit belang, dat bestuurders daarin nader omschreven vinden de regels, die zij hebben <>]) te volgen; door benoeming en aanvaarding nemen zij op zich het vereenigingsreglement strikt 11a te leven en in zooverre omvat het eene meer speciale aanduidin»-

^ Bij gebreke van ..articles of association". die door de vennootschap zelve gemaakt worden, geldt in Engeland daarvoor de wettelijke, aan de Companics Act, 1862, & 26 Yict. Cap. 8!l, toegevoegde First Schedule Table A, vgl. Lindley, bl. i)88—1000.

Sluiten