Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hunner bevoegdheden en verplichtingen, terwijl de titel van Lastgeving algemeen geldt

In overeenstemming niet de tweeledige tank van bestuurders, heeft men, in verband met mijn onderwerp, in de statuten twee categorieën te onderscheiden. Eensdeels behelzen zij bepalingen, welke bestuurders vooral in hunne interne betrekking, als leiders der zaak (Geschiiftsfiihrung) betreffen, anderdeels omvatten zij die regelen, waaraan zij gebonden worden bij de vertegenwoordiging der vennootschap.

Aan deze bevoegdheid tot vertegenwoordiging is natuurlijk geene onbegrensde ruimte gelaten; uitteraard strekt ze zich niet verder uit dan voor het gebied dat aan de vennootschap zelve, naar gelang van haar doel, openligt. *) „Uitteraard", — immers de geheele positie der bestuurders is geene andere, dan te behartigen de aangelegenheden der concrete vennootschap.

Niettemin is met deze beperking geene voldoende grensaanwijzing gegeven; het is noodzakelijk, althans ten onzent, dat naast eene algemeene bevoegdverklaring tot vertegenwoordiging der vennootschap, bepaaldelijk wordt te kennen gegeven, welke handelingen onvoorwaardelijk verboden zijn en welke slechts niet inachtneming van opzettelijk aangeduide voorwaarden als verbin-

i> Vgl. Rb. Rotterdam 19 Maart 1881, W. no. 4634.

Zeer sterk vindt dit uiting in liet Engelsclie recht, waar de N. V. met bepaalde „powers" begiftigd is, terwijl een daarbuiten handelen van bestuurders als „ultra vires" de company niet kan binden. (Brice: „A Treatise on Stock and Stoekholders* (1894) bl. 5i5).

Sluiten