Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

recht geëischt wordt, is in zoo algemeene termen gesteld, dat daaruit een bevredigend resultaat nauwelijks verkregen wordt. Nu eens heet het, wanneer door de wet van iemand zekere toewijding ten opzichte eener zaak gevorderd wordt, dat hij zich heeft te gedragen als een goed huisvader, *) dan weer wordt de zorg, die men omtrent zijne eigen zaken aanwendt, voldoende geacht. (Art. 1743 B. W.)

Terwijl door de zorg van den bonus pater familias althans nog een objectieve maatstaf bedoeld is, valt elk spoor van objectiviteit weg bij die, quam relms suis adhibere solet, daar immers hier louter persoonlijke eigenschappen het criterium zijn-

Het is dan ook niet te veel gezegd, dat door geene wetgeving een behoorlijke objectieve maatstaf aan de hand wordt gedaan, die in ieder concreet geval zou zijn aan te leggen.

Ongetwijfeld is tengevolge hiervan aan den rechter de souvereine beslissing gelaten of in easu van eenig verzuim sprake is, op grond waarvan tot schadevergoeding zal kunnen verwezen worden.

Maar ook juist daarom durf ik een beroep doen op de rechtsprekende macht; en dan meen ik dat, in aanmerking genomen de ondervinding in het bijzonder der laatste jaren, 2) met ernstigen nadruk mag gevraagd

!) Artt. 160, alt. 3 en 4, 443, 831, 1079. 1392, 1596. 1°, 1781. al. 1, B. W.

2) De rapporten omtrent het faillissement der Noord-Brab. Bank zijn welsprekende getuigen hoe lichtvaardig crediet werd verstrekt.

Sluiten