Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Als eerste belanghebbende bij de handhaving der wettelijke bepalingen en der statutaire voorschriften heeft de wetgever ongetwijfeld de vennootschap zelve voor oogen gehad; daardoor wordt de bij contract aangestelde bestuurder, in de eerste plaats tegenover haar verantwoordelijk.

De verhouding, waarin de bestuurders bij aanvaarding van hunne betrekking tot de vennootschap komen te staan, verplicht hen bovendien 0111 jegens haar zich in allen deele te kwijten van de contractueele verplichtingen, die besloten liggen in liet bestuurdersschap.

Kortom, uit de wet en uit contract is het de rechtsplicht van bestuurders zich tegenover de vennootschap te gedragen naar de speciale vennootschapsrechtelijke bepalingen en die wettelijke voorschriften die in liet bijzonder ook op hen als bestuurders toepasselijk zijn; zich te onthouden van eenige statutenschennis, zich te hoeden voor verzuimen in het beheer en de vertegenwoordiging, behoorlijk de besluiten uit te voeren der algemeene vergadering (onder beperking, die later zal blijken), en niet te begaan onrechtmatige daden in den zin van art. 1401 B. W.

Ten overvloede zij hier — (en natuurlijk zal dit ook elders gelden) — opgemerkt dat, zal er van eenige civiele aansprakelijkheid, dus van eenigen scha vergoedingsplicht, sprake kunnen zijn, de gewraakte daad vermogensnadeel moet hebben toegebracht. W aar dit gevolg niet is teweeggebracht, moge eene berisping gegeven, eenige disciplinaire maatregel genomen

Sluiten