Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

.1 o u r (1 a i n 1), do uitbreidende zin moet gehecht worden, uls zou ook ieder lid daardoor tegenover den bestuurder in de individueelrechtelijke positie gekomen zijn, om tegen hem eene actie te kunnen instellen voor aan de vennootschap toegebrachte schade.

Hierdoor zou aan het individueel recht, ten koste van het sociaal recht in de vennootschap, eene zoodanige kracht worden toegekend, als alleen om practische redenen — en dan nog in beperkten vorm — door de wet zelve zou kunnen verstrekt worden.

Mijne conclusie strekt derhalve, voor zoover het geldende recht betreft, tot. afwijzing van eene actie van den bijzonderen aandeelhouder tegen den bestuurder tot •vergoeding der schade, die hij middellijk ondervond, doordien de bestuurder vermogensnadeel toebracht aan de vennootschap, zonder dat hij daarbij ten nadeele van den aandeelhouder een recht,dat aan dezen persoonlijk toekomt of eene wettelijke bepaling schond, die ter onmiddellijke bescherming van den afzonderlijken vennoot geschreven is.

Uit een rechtsvergelijkend oogpunt, dat tevens ter voorlichting kan strekken voor ons toekomstig vennootschapsrecht, komt liet mij wenschelijk voor, in vogelvlucht, het. voornaamste buitenlandsche recht, ten aanzien van dit punt, te overzien.

') „Traité des Sociétés," no. 384: „A la veritt', les actionnaires n'ont pas le droit de s'immiscer dans 1'administration; mais on ne peut leur enlever le droit d'agir lorsque les administrateurs violent ouverteraent le contrat, dont les stipulations sont la eondilion de son existeuce."

Sluiten