Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Onder de action ut singuli heeft men thans niet meer te begrijpen de action iudividuelle (uit hoofde van persoonlijk geleden schade en onderscheiden van die der vennootschap), maar de action sociale, wanneer zij nl. wordt uitgeoefend door een of meerdere aandeelhouders, in tegenstelling niet de action sociale ut universi, welke, gelijk onze vennootschapsactie, wordt aanhangig gemaakt door de vennootschap zelve na meerderheidsbesluit.

In strijd met de nieening der drie groote schrijvers Labbé1) cn Lyon Caen en Renault 2) nemen jurisprudentie en in het algemeen dc doctrine 3) aan, dat de aandeelhouders, ut singuli optredende, de action sociale kunnen instellen, ieder binnen de grenzen van zijn persoonlijk belang bij de vennootschap.

ITct bijzondere voordeel dezer actie is voor den aandeelhouder, dat hij niet een quasi-delict of delict behoeft te bewijzen, maar volstaan kan met aan te toonen schennis van dc uit hunne niandatairc verhouding voortspruitende verplichtingen. (De action sociale is actio mandati.) *)

!) In een noot in: Recueil de Sirey, 1885, 1, 97.

2) A. w. no. 827: „Les administrateurs sont les mandataires dc la socióté ou si i'on veut, de 1'enseratile des actionnnires qui los noniraent a la majorité; les administrateurs ne sont pas les mandataires de cliaque actionnaire pris individuellement. Chacun ne peut donc pas pouvoir se plaindre de la violation ou de la mauvaise exécution d'un mandat qu'il n'a pas donné."

3; Vavas.seur, a. w. no. 741; Pont: „Commentaire, Traité des Soc. civ. et commerc." 110. 1706—1708; talrijke jurisprudentie bij Bélin: „Responsabilité des Administrateurs deSociétésanonymes."(l'J04)bl. 238.

*) Rousseau, 2c dl., no. 2664.

Sluiten