Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voorgrond wil stellen, en dat liet niet een recht is van den aandeelhouder ,,pris individuellenient" d. w. z. •. zelfstandig en onaantastbaar?

Maar deze doctrine zou dan, volgens L. C. en R., alleen moeten gelden, wanneer het betreft aansprakelijkheid voor „fautes de gestion" (de bloote beheersfouten) en niet, wanneer er sprake is van wet- of statutenschennis. ,,11 y a la un droit essentiellement iiiclivi— duel".')

Ik wil op de vraag, of men in dit laatste geval eene action individuelle moet toekennen, niet verder ingaan ;

O '

maar ik zou. naar het bestaande Fransche recht, de actie zoowel voor „fautes de gestion" als voor „violation des statuts ou de la loi" liever altijd als eene sociale beschouwen en, voor het geval dat de algemeene vergadering een beheer, in strijd met wet of statuten, goedkeurt, eene actie tot nietigverklaring willen toelaten, (llousseau, 110. 2(582, noemt een paar schrijvers die haar, in geval van wet of statutenovertreding, als individuelle beschouwen.)

Met een enkel woord worde nog gewezen op het processueele voorschrift van art. 17. (Zie alhier bl. 117.)

Volgens het rapport op de wet van 1807 heeft men hier inderdaad eene concessie in te zien, die, in strijd 11I. niet liet beginsel: „nul en France 11e plaide par procureur", aan die bepaalde minderheid liet recht geeft 0111 zich een of meer „mandatairei ad /Hem" te kiezen.

M Lyon Caen et Renault, 110. 827.

Sluiten