Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hand gesteld aan den aandeelhouder zeiven, voegt de Memorie van Toelichting ') daaraan beslissende kracht toe: ,.[)e waarde van liet aandeel als zelfstandig vermogens-object wordt daardoor verhoogd en onrechtmatige bevoordeeling van den aandeelhouder kan daardoor niet plaats hebben, indien slechts ieders vorderingsrecht beperkt wordt door de verhouding, waarin zijn aandeel tot het geheele kapitaal der vennootschap staat."

Bedrieg ik mij niet, dan komt aan dit stelsel de eer der oorspronkelijkheid toe; of die eer verder reikt dan wat hare oorspronkelijkheid betreft, — ik verstout me hierover in twijfel te zijn. Men moge het standpunt innemen dat, daar de aandeelhouder, bij gebreke aan wettelijke bepaling, het recht mist om den bestuurder aan te spreken op grond der vennootscliapsschade, en deze bevinding niet beantwoordt aan het billijkheidsgevoel en de behoeften der praktijk, — de wetgever een rechtsmiddel mag en moet scheppen ten behoeve van de vennooten, die in de minderheid bleven; toch kan eene constructie, welke in die leemte tracht te voorzien, maar die juridisch moeilijk verklaarbaar is, weinig aantrekkelijk zijn, — te meer, wanneer zij ook praetisch niet bevredigt.

liet stelsel, waarbij het aandeel tot een zelfstandig vermogens-object wordt geschapen, zóó zeer, dat bij eventueel vermogensnadeel, aan de vennootschap toegebracht (en niet aan den aandeelhouder individu-

BL 110 en 111.

Sluiten