Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

indien althans de onrechtmatige daad tegenover de vennootschap i.s begaan en niet ook persoonlijk den aandeelhouder heeft benadeeld.

Ondertusschen wijzen de woorden der laatste zinsnede er reeds op, dat we eene verantwoordelijkheid van bestuurders veronderstellen, die wel onmiddellijk tegen den aandeelhouder kan bestaan Indien immer* de bestuurder door eene z. g. onrechtmatige daad den vennoot treft, kan deze, evenzeer als ieder derde, den dader aanspreken.

Het is slechts de vraag, wanneer de bestuurder eene zoodanige vervolgbare daad bedrijft.

I it liet gebruik van de woorden „evenzeer als ieder derde" mag men niet de gevolgtrekking maken, als zoude ik hier op eene verbintenis uit onrechtmatige daad het oog hebben, die geheel onafhankelijk zoude zijn van de qualiteiten van bestuurder en aandeelhouder onderling. Wèl laten zich omstandigheden denken, waarin de aandeelhouder tegenover den bestuurder de positie inneemt van eenen derde — waarin het niet de hoedanigheid van aandeelhouder is, die tot basis van de vervolging strekt — maar dit neemt niet weg, dat ook juist in sommige gevallen de qualiteit van aandeelhouder van belang is.

He mogelijkheid, dat den aandeelhouder persoonlijk nadeel wordt toegebracht, heeft blijkbaar .Ur. L E. Visser *) niet voor den geest gestaan bij zijne beoordeeling van het proefschrift van Mr. Drost.

M \V. 110. 7883, onder het hoofd: Academische Literatuur.

Sluiten