Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

iiulien de bestuurder door wets- of statutenschennis persoonlijk nadeel berokkent, tegen dezen te ageeren: de bestuurder zal, door eene inbreuk op, bij de wet of statuten, toegekende rechten met voor den vennoot onmiddellijk nadeelig gevolg, schadeplichtig zijn.

Het rechtsgevolg der deelneming is het lidmaatschap der vennootschap; ') dit lidniaatschapsrecht is geen obligatóor of zakelijk recht, zooals, in verband met eene andere opvatting der vennootschap dan als rechtspersoon, beweerd is.

Geen obligatóor recht: want de afzonderlijke aandeelhouders staan onderling niet in zoodanige betrekking tot elkaar; ook niet ten aanzien der vennootschap, want de verhouding der aandeelhouders tot haar is in het algemeen niet die van schuldeischer en schuldenaar.

Geen zakelijk recht: want al mogen ook vele wetgevingen nicli in dier voege uiten, dat de vennoot een evenredig aandeel heeft in het maatschappelijk vermogen, toch is de aandeelhouder niet mede-eigenaar.

Het lidniaatschapsrecht is een eigenaardig „Ko rporati ves Recht," 'Jj het omvat het geheel van rechten en verplichtingen, die voor den aandeelhouder uit zijne deelneming in het kapitaal voortspruiten. De inhoud van dit recht is verschillend naar gelang van wet en statuten; het omvat die rechten, welke aan nlle aandeelhouders in hunne hoedanigheid toekomen. Ruitendien

*) De drie-ledige beteekenis van „actie" bij Levy, a. w. bl. '25 en 26.

-) Lehmann, dl. 1, bl. 2-17; Backmann, bl. 40 en 60.

Sluiten