Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De belangen der obligatiehouders, in verband niet aflossing, uitloting en couponbetaling, bij eenen ongeschonden vermogenstoestand der vennootschap zijn luce clarius; naar de rechtstreeksche, positieve middelen, die hun toekomen 0111 eenigen invloed te oefenen ter preventieve bescherming hunner belangen, zoekt men evenwel dikwijls vergeefs. Noch het recht van deelneming aan de algemeene vergadering, noch het stemrecht hebben zij van rechtswege; evenmin de rechten, die voor de aandeelhouders uit hun lidmaatschapsrecht voortspruiten.

Waar niet de wetgeving of de statuten bepaaldelijk rechten aan hen toekennen, kan hunne positie vrijwel precair zijn.

Xoord-Amerikaansche statuten gaan dikwijls zoover, dat zij aan obligatiehouders stemrecht in de algemeene vergadering verleenen, niet alleen voor bepaalde, hen in het bijzonder intcresseerende aangelegenheden, maar zelfs voor alle; derhalve een besluit der algemeene vergadering, gevormd door aandeelhouders en 11 ietaandeelhouders ! 1)]

Met het oog op de aansprakelijkheid van bestuurders wil ik voornamelijk vier groepen van derden aangeven:

A. /ij, die niet de bestuurders q.q. contracteeren, terwijl dezen daarbij hunne bevoegdheden overschrijden, zóó dat zij de vennootschap rechtens niet b'nden.

' Vgl. Cook. „A. Treatise cm Stock and Stockholders." bi. 1670, 1089, 1790 en 1830.

Sluiten