Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dat doorgaande toezicht moest die mogelijke benadeel ing voorkomen en de waarborg, dien derden daaraan ontleenden, kon slechts vervangen worden door dien anderen, welken de Regeering voorstelde — te weten : dat de bestuurders voor hun beheer niet slechts aan hunnen lastgever (de X. V.) verbonden zouden zijn, maar dat zij voor schending van de voor derden van belang zijnde bepalingen, die in wet en statuten zijn opgenomen, onmiddellijk door die derden zouden kunnen Jiangesproken worden

De voor dezen waarborg gekozen redactie vindt men dan iu art. 13, al. 3, Ontwerp 1 April 1835; de wijzigingen in de redactie van deze alinea en de opmerkingen, in de I ueede Kamer naar aanleiding daarvan gemaakt, vermeldde ik reeds op bl. 80 en 81; men zie aldaar.

Au lees ik hij Mr. .Molengraaff: „Ontwerp van I April 1S35. bewilliging na onderzoek der statuten, geen toezicht noch intrekking der bewilliging, maar solidaire aansprakelijkheid der bestuurders voor

alle verbintomseti bij overtreding der statuten

Ontwerp van 21 October 1835, weigering alleen op bepaalde gronden, verplichte inhoud der statuten, aansprakelijkheid der bestuurders bij overtreding alleen voor sc/ade. Dit Ontwerp in 1S35 aangenomen." *)

De door mij gecursiveerde woorden doen bij den lezer eene tegenstelling vermoeden; althans zij wekken

x) „Leidraad," le stuk, 2e druk, bl, 155.

Sluiten