Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de gedachte op, dut in liet Ontwerp van October een gewijzigd stelsel is aangenomen. Ik vraag vrijheid tot deze woorden: Is dit inderdaad liet geval geweest?

Indien al door de woorden van de 3e afdeeling (1)1. 80) eene wijziging van redactie plaats had, waardoor het woord „schade" werd opgenomen, — diezelfde afdeeling verklaarde bij hare voordracht, dat zij niet de ratio van het artikel wilde veranderen; zij wenschte, naar zij zelve zegt, alleen te voorkomen, dat uit de bepaling, zooals zij geredigeerd was in het Ontwerp, zou worden afgeleid, wat door dit artikel niet gewild was.

Dat de 3e afdeeling ook werkelijk aan liet artikel geenen anderen zin wilde geven, kan, naar mijn inzien, ook blijken uit de volgende overweging.

Zóó als alinea 3 in Ontwerp October luidt, zal men daaruit toch wel niet begrepen hebben, dat door elke statutenovertreding, welke ook (vgl. het voorbeeld, dat de 3e afdeeling noemde), de statutair geoorloofde contracten plotseling verbintenissen ten laste van bestuurders werden, waarvoor zij hoofdelijk zouden verbonden zijn.

Hij eene statutenovertreding, waardoor derden geenszins eenig nadeel ondervinden, zou het toch wel hoogst vreemd zijn, indien door het feit der overtreding, de bestuurders persoonlijk tegenover derden aansprakelijk werden.

Bovendien, de Regeering wilde immers door de nieuwe alinea juist de belangen van derden, de ongeschonden aanwezigheid van liet maatschappelijk kapitaal behartigen, en welk belang zou voor derden moeten beschermd

10

Sluiten