Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

worden, indien door eene statutenovertreding geenerlei schade aan het kapitaal werd toegebracht en zij dns geene schade ondervinden.

I)e nieuwe alinea schijnt mij dan ook geen ander doel te hebben gehad dan derden te beveiligen tegen die overtredingen, waardoor zij schade zouden kunnen lijden, zoodat door de opmerking der 3e afdeeling niet anders werd tot stand gebracht, dan dat de redactie conform de bestemming der alinea gemaakt werd.

Ik zeide reeds, hoe derden schade kunnen ondervinden. Het is waar, dat de vennootschap zelve de eigenlijk gelaedeerde is; het is waar, dat, bij gebreke aan wettelijke bepaling, de bestuurders niet de verplichting hebben om derden, die niet de vennootschap in contact treden, in het algemeen voor elke schade te behoeden; maar juist om deze overweging af te snijden in het belang van derden, heeft de wetgever aan de statuten de bijzondere beteekenis gegeven, dat naleving daarvan als een wettelijke plicht ook tegenover de derden op bestuurders rust.

Uitteraard geldt dit eveneens voorde speciale, wettelijke vennootschapsbepaüngen. 1)

Nu dan naar den ontstaansgrond van art. 45, al. 2 K. is gezocht, nu de rechtskundige beteekenis van die alinea getoetst is aan hare historische wording, nu meen ik te mogen besluiten, dat zij doelt op die onwettige en

1) Gelijkstelling van wets- en statutenschennis: België, art. 52, 2; Hongarije, 189, 2; Italië, 140. 5.

Sluiten