Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bestuurder bevoegd is de vennootschap te binden, — is nu daardoor de bestuurder zelf gevrijwaard?

Indien iemand, zonder lasthebber te zijn, zich als zoodanig gedraagt, 'mist de handeling hare werking tegenover den voorgewenden lastgever, maar de quasilastliebber zal tegenover den derde aansprakelijk zijn voor de schade, door die onrechtmatige ') daad geleden ; de lasthebber is niet zelf door het contract gebonden, want hij handelde niet op eigen naam. J)

Door dus niet te onderzoeken, of de „lasthebber" tot de daad bevoegd was, zal de derde het gevaar loopen, dat de verdichte lastgever het contract van de hand wijst; maar daardoor is de derde niet verstoken van eene schadevergoedingsactie tegen den quasi-lasthebber. Kveneens, wanneer een werkelijke zaakgelastigde zijne macht overschrijdt. Wordt deze in het algemeen niet jegens den derde verplicht, indien hij. ten name van zijnen lastgever handelende, binnen de grenzen zijner bevoegdheid blijft; anders — wanneer hij daarbij zijnen last te buiten gaat, althans indien hij niet behoorlijk van zijne volmacht heeft kennis gegeven. 2)

,,La partie, a qui les termes de la procuration ne sont pas connus, est fondée a croire que le mandataire

J) Aldus: Diephuis, 13e deel, le stuk, bl. 89.

-) Art. ls-13 B. \V.: „De lasthebber, die aan dengene, met wien hij in die hoedanigheid handelt, behoorlijk kennis gegeven heeft van zijne volmagt, is niet aansprakelijk ten aanzien van hetgeen boven zijnen last geschied is, ten ware hij zich daartoe persoonlijk verbonden had."

Sluiten