Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VIERDE HOOFDSTUK.

Samenstelling van het Bestuur en de mate van aansprakelijkheid.

liet zal niet ontgaan zijn, dat tot op deze plaats nu eens van den best u u r d e r dan weer van b e s t u u rders gesproken werd.

Kon dit in liet algemeen zonder gevaar geschieden, daar bij het gebruik van elk dier termen op eene daad van bestuur gedoeld werd — daar het bestuur op zoo verschillende wijze kan zijn samengesteld, is het wenschelijk hieraan aandacht te schenken, vooral ook met het oog op de mate en het karakter der aansprakelijkheid.

De eenvoudigste gedaante en daardoor ook, ten opzichte der verantwoordelijkheid, minst verwikkelde, waaronder zich het bestuur kan voordoen, is het eenhoofdige. Indien al de wet uitsluitend gewaagt van bestuurders, — er is geen twijfel omtrent de toelaatbaarheid der, bij ons meer dan elders voorkomende, eenhoofdigheid van het bestuur. 1)

') Eene opmerking van redactioneelen aard zij geoorloofd. Is er eenig bezwaar om de wet de mogelijkheid van een bestuur uit één

Sluiten